Debatten om våld i nära relationer handlar mest om vuxna. Nu krävs också särskilda insatser i skolmiljön för unga som utsätts för våld i parrelationer. Ungdomarna förtjänar bättre än en regering som bedriver symbolpolitik, skriver SD-kvinnor.

Det finns en stor kunskapsbrist om våld i ungas parrelationer. Därför vill vi att regeringen verkar för att kommunerna implementerar något av de beprövade internationella våldsförebyggande programmen i skolan, skriver Linda Lindberg och Caroline Nordengrip från SD-kvinnor.

Skolan ska vara en trygg och säker plats för såväl elever som lärare, men för många har det i stället blivit en plats där utsatthet och våld förekommer.  I Skolundersökningen om brott (2019) uppger nästan hälften av niondeklassarna att de blivit utsatta for brott, och en stor del utsattes i just skolmiljön. Den ’’feministiska regeringen’’ säger att man tar problematiken på allvar, men det är tydligt att man inte gör tillräckligt. I den Nationella trygghetsundersökningen (2017 – 2020) framgår att utsattheten för nätkränkning, sexualbrott och upprepad utsatthet för brott vid fyra eller fler tillfällen har ökat för kvinnor mellan 16 – 24 år.

Det finns en stor kunskapsbrist om våld i ungas parrelationer, delvis bland unga och deras vårdnadshavare men också inom berörda myndigheter. Behovet av konkret kunskap om hur våldet utspelar sig, ihop med konkret vägledning till sunda relationer, har visat sig vara stor bland unga. Därför väljer SD-kvinnor nu att ta krafttag mot relationsvåldet i unga parrelationer och föreslår att man implementerar något av de internationella evidensbaserade våldsförebyggande programmen i skolan med fokus på just ungas parrelationer. 

Exempelvis har programmet ’’Safe Dates’’ visat sig ge goda effekter. I studien framkom att det begicks färre våldshandlingar av individerna i de grupper som fått insatser jämfört med de som inte fått det. Genom att använda dessa program i skolan och tydligt belysa ungas relationsvåld i tidig ålder är det stor chans att vi kan minska ungas utsatthet.

I regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfts det unga relationsvåldet. Regeringen uttrycker att stödet till unga ska stärkas genom att Jämställdhetsmyndigheten ska få fortsatt uppdrag att rikta våldsförebyggande insatser till unga i parrelationer. Det är positivt att punkt fem handlar om just våld i ungas parrelationer    – men mer behöver göras, och på en bredare arena. 

Det är i skolmiljön unga spenderar en stor del av sin tid, och det är även i denna miljö många utsätts. Skolan ska vara en trygg plats som fostrar unga in i vuxenvärlden, inte en plats där du behöver titta dig över axeln. Därför måste de förebyggande insatserna starta tidigt genom att det implementeras våldsförebyggande program i skolmiljön. Det har också påtalats i Brås rapport om ungas relationsvåld. Trots att Brås utredare beskriver åtgärden som särskilt viktig – och resultatet av programmen ger en minskad risk för att oskyldiga unga ska drabbas av sexuellt och fysiskt våld – väljer regeringen att inte markera behovet av sådana program.

SD-kvinnor värnar om barns och ungas hälsa. Det är oroväckande att Sverige styrs av en regering som inte lyssnar på myndigheters uppmaningar och förslag på åtgärder, utan i stället bedriver symbolpolitik. Sveriges unga förtjänar en regering som arbetar för lösningar på problem – inte en regering som blundar.

Linda Lindberg
Ordförande för SD-kvinnor och socialpolitisk talesperson

Caroline Nordengrip
Vice ordförande för SD-kvinnor och riksdagsledamot i försvarsutskottet

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/sd-kravs-nya-atgarder-mot-ungas-relationsvald/