Detta dokument är en första del i ett målmedvetet arbete som SD-kvinnor utför för att lyfta och belysa viktiga frågor som fått alldeles för lite uppmärksamhet i den offentliga debatten.

Sverige är på många sätt ett kluvet land. Ett förändrat samhälle där utsatthet, utanförskap och klyftor har ökat istället för att minska. Idag, mer än någonsin, behövs en politik som ger oss förutsättningar att bygga en gemensam identitet. Vi behöver bygga ett samhälle där känslan av en nationell sammanhållning infinner sig. Ett samhälle som ser att varje individ kan, och vill, vara med och bidra så att vårt land blir det bästa landet det kan vara. Idag, imorgon och för generationer efter oss.
SD-kvinnor är övertygade om att de som är med och bygger upp också är mer benägna att ta ansvar. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. Människan i Sverige ska vara lika väl införstådd med såväl sina skyldigheter som sina rättigheter. Gör din plikt, kräv din rätt!

I SD-kvinnors program är trygghet den gemensamma nämnaren för de olika områden vi tar upp. Trygghet en av grundstenarna för ett välmående samhälle. Risken och rädslan för att bli utsatt för brott är ett av de största hoten mot individens trygghet. Brott ska därför ge kännbara straff och utländska medborgare som begår brott i Sverige har förbrukat sin rätt att uppehålla sig här och ska därför utvisas. Den ökade och upplevda otryggheten är utbredd bland såväl unga som äldre, oavsett kön.
Frågan om trygghet är emellertid bredare än oron för att bli brottsutsatt. Därutöver ska alla kunna känna sig trygga i sjukvården, trygga med att myndigheter fattar rättssäkra och väl underbyggda beslut. Detta gäller inte minst inom de rättsvårdande myndigheterna och inom vården. Efter år av nedmontering av samhället och dess skyddsnät behöver hela Sverige arbeta på bred front med att minska den generella otryggheten och stärka befolkningens tillit till vår nation som den bästa platsen att leva och bo i.

I detta första program av flera, har vi tagit ett axplock av viktiga frågor som vi ser ett behov av att prata mer om, och som är viktiga för oss.

Vi berör

  • Kvinnors hälsa
  • Våld och sexuell handling
  • Trygg skola
  • Trygg och human djur och naturvård