Linda Lindberg, ordförande och Caroline Nordengrip, ledamot i SD-kvinnor, det är hög tid att samhället agerar kraftfullt.

Sexuellt våld mot barn ska motarbetas alltid och överallt. Enligt statistik från BRÅ, var 41 procent av de anmälda våldtäkterna utförda mot barn i åldern 0 till 17 år. Detta är oacceptabel statistik och är dessutom en ökning med 30 procent jämfört med 2010. Totalt anmäldes 3 410 våldtäkter mot barn i åldern 0 till 17 år under 2019. Inom denna brottskategori är mörkertalet därtill förhållandevist stort då offret många gånger känner skuld och i yngre år inte har förmågan. Statistik framhåller att var tionde flicka och var tjugonde pojke har varit sexuellt utsatt.

Straffen för sexuellt utnyttjande av barn kan tyckas vara tillräcklig men för offret är det livslångt. Inte sällan är barnets egen sexualitet hämmad och påverkad av de övergrepp som den varit utsatt för samt att tilliten till vuxna inskränks. Vi menar att mer kan göras för att begränsa denna typ av brott samt försvåra för förövaren. För att säkerställa att befintlig personal under anställningstiden inte begått ovan nämnda brott samt för att trygga personal, barn och föräldrar bör det lagstadgas att arbetsgivare kontinuerligt ges möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret. Personer som döms för sexuellt brott mot barn bör efter att det frihetsberövande straffet verkställts även bära fotboja under bestämd tid. Vi menar också att i fall där förövaren döms för sexuellt brott mot barn bör det utredas hur förövaren på frivillig grund ska kunna erbjudas hormonbehandling som minskar testosteronnivån. En forskning som gjorts på Karolinska institutet som släpptes våren 2020 visar på goda resultat. Genom att sänka testosteronnivåerna lyckades man minska totala risken för att begå sexuella övergrepp, och särskilt riskfaktorerna att ha sexuellt intresse för barn och hög sexuell lust. Vidare bör det utredas om personer som döms för synnerligt grovt sexualbrott mot barn ska kunna dömas till att genomgå hormonbehandling.

SD-kvinnor vill:

  • Att personal som arbetar med barn eller nära barn kontinuerligt ska lämna in belastningsregister vid anställning
  • Att de som döms för sexuellt brott mot barn ska erbjudas hormonbehandling som minskar testosteronnivån
  • Införa förlängda brottsmarkeringar i belastningsregistret
  • Genomföra en utredning för att kunna ta ställning till hur personer som dömts för synnerligen grovt sexualbrott mot barn ska kunna dömas till att genomgå hormonbehandling
  • Att vid sexualbrott mot barn ska vårdnaden fråntas gärningsmannen